Privacyverklaring Stichting Evenementen Raamsdonksveer (S.E.R.)

Deze privacyverklaring is gepubliceerd op 1 augustus 2018. S.E.R. respecteert de privacy van allen waarmee zij contact heeft conform de regels- en wetgeving zoals gepubliceerd in de General Data Regulation (GDPR) 2016/679 d.d. 27 april 2016. Deze privacyverklaring legt uit welke persoonlijke gegevens wij verzamelen en op welk moment. Tevens hoe, waarvoor en hoe lang wij deze gebruiken en bewaren. Deze Privacyverklaring heeft betrekking op de toepassing en het gebruik van onze diensten en activiteiten uit hoofde van onze overeenkomsten met sponsoren en vrijwilligers. S.E.R. is een onafhankelijke stichting die zich ten doel heeft gesteld om in Raamsdonksveer cultuurevenementen te organiseren.

Wanneer verzamelen wij persoonlijke gegevens over u?

 • Wanneer u ons evenement sponsort, op welke manier dan ook.
 • Wanneer u interactie heeft met onze medewerkers mondeling, via correspondentie, telefoon, websites of social media.
 • Wanneer u interactie heeft met onze medewerkers uit hoofde van een overeenkomst waarom u heeft gevraagd.
 • Wanneer u toestemming heeft gegeven via een e-mail van ons met verzoek om opgenomen te worden in een mailinglijst.
 • Wanneer we persoonlijke informatie verzamelen van andere legitieme bronnen, zoals dataverwerkers van derden, openbare bronnen of sociale netwerken. Wij gebruiken deze gegevens alleen als u hen toestemming hebt gegeven om uw persoonlijke gegevens met anderen te delen.
 • We kunnen persoonlijke gegevens verzamelen als dit wordt beschouwd als een legitiem belang, en als dit belang niet wordt overheerst door uw privacybelangen. Voordat er gegevens worden verzameld, zorgen we ervoor dat er een afweging wordt gemaakt, zodat er een vaststaand wederzijds belang is tussen u en S.E.R.

Waarom verzamelen en gebruiken wij persoonlijke gegevens?
Wij verzamelen en gebruiken persoonsgegevens voornamelijk voor de sponsoren, contractanten (zoals artiesten, acts straattheater en kinderattracties) en vrijwilligers van ons evenement.

Wij kunnen uw gegevens gebruiken voor de volgende doeleinden:

 • Verzenden van de door u gevraagde informatie. Dit kan informatie bevatten over ons evenement en verwante promotionele activiteiten van onze sponsoren.
 • Uitvoeren van contractuele verplichtingen, zoals orderbevestiging gerelateerde gegevens, facturen, herinneringen e.d.
 • Uitvoeren van relatiebeheer, marketing en evenementencampagnes.
 • Antwoord op een “contact opnemen’ of andere ingevulde webformulieren op onze websites.
 • Het opvolgen van inkomende verzoeken (e-mails, chats of telefoongesprekken).
 • Traceren en analyseren van gegevens in verband met mogelijke uitbreidingen van ons evenement.
 • Contact opnemen met u om uw mening over ons evenement te peilen.

Rechtsgronden voor verzamelen van persoonlijke gegevens
Verzamelen van persoonlijke gegevens op basis van contracten:

Wij gebruiken persoonlijke informatie voor het nakomen van onze verplichtingen met betrekking tot overeenkomsten met sponsoren en vrijwilligers.

De gevolgen van het niet verstrekken van persoonlijke NAW-gegevens zijn:

 • dat u de door u gevraagde informatie niet kunt ontvangen of
 • dat wij geen contact met u kunnen opnemen om te reageren op uw verzoek en/of vragen aan ons of
 • dat wij geen overeenkomst met u kunnen aangaan omdat de daarvoor relevante gegevens niet toereikend genoeg aan ons ter beschikking zijn gesteld door u of door derden die namens u gerechtigd zijn om dit te doen.

Welk type persoonlijke gegevens wordt verzameld?
Wij verzamelen (bedrijfs)naam, adres, postcode, woonplaats. telefoonnummer, emailadres, bankrekeningnummer (voor de sponsorbijdrage of voor het overmaken van vrijwilligersvergoedingen). Foto’s, video’s, berichten of opmerkingen die u aan ons ter beschikking stelt via social media kunnen worden gelezen door iedereen en worden gebruikt voor doeleinden waarom S.E.R. of u geen controle heeft. S.E.R. is dan ook niet verantwoordelijk voor de informatie die u via social media invoert. Wij verzamelen geen gegevens op basis van ras, levensbeschouwing of andere gevoelige persoonsgegevens.

Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens?

Wij slaan persoonlijke gegevens op zolang wij het nodig achten om het doel waarvoor de persoonlijke gegevens zijn verzameld te vervullen, met inachtneming van onze noodzaak om uw vragen te beantwoorden, om te voldoen aan de wettelijke vereisten onder de toepasselijke wetgeving.

Uw rechten op uw persoonlijke gegevens
U heeft de volgende rechten met betrekking tot uw persoonlijke gegevens:

 • Het recht om een kopie aan te vragen van uw persoonlijke gegevens die S.E.R. over u bewaart.
 • Het recht om te vragen dat S.E.R. uw persoonlijke gegevens corrigeert indien deze onjuist of verouderd zijn.
 • Het recht om te verzoeken dat uw persoonlijke gegevens worden verwijderd wanneer het niet langer nodig is voor S.E.R. om dergelijke gegevens te bewaren.
 • Het recht om elke toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens te allen tijde in te trekken. B.v. uw toestemming om marketingcommunicatie te ontvangen.
 • Het recht om van S.E.R. te verlangen dat het u uw persoonsgegevens verstrekt en, indien mogelijk, deze informatie rechtstreeks (in een draagbaar formaat) aan een ander verantwoordelijke voor de verwerking door te geven wanneer de verwerking is gebaseerd op toestemming of een overeenkomst.
 • Het recht om een beperking op verdere gegevensverwerking te vragen, in geval van een geschil met betrekking tot de juistheid of verwerking van uw persoonsgegevens.
 • Het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens wanneer de gegevensverwerking is gebaseerd op legitieme belangen en/of direct marketing.

Vragen over uw Privacy-rechten richt u in eerste instantie aan het Dagelijks Bestuur door een e-mail te zenden naar info@ser-raamsdonksveer.nl kunt u verzoeken om inzage, rectificatie of verwijdering van uw persoonsgegevens. Indien u ontevreden blijft over de verwerking van persoonlijke gegevens door S.E.R. dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens: autoriteitpersoonsgegevens.nl

Algemene organisatorische maatregelen ter beveiliging van uw gegevens

S.E.R. stelt alles in het werk om de verzamelde persoonsgegevens met behulp van organisatorische maatregelen veilig te stellen:

 • Persoonsgegevens zijn alleen toegankelijk voor een beperkte groep personen binnen de organisatie die de gegevens nodig hebben voor de uitvoering van hun taken.
 • De beperkte groep personen die binnen de organisatie persoonsgegevens verwerken voor uitvoering van hun taken hebben allen een geheimhoudingsbeding met een sanctiebeleid.
 • Wij creëren een informatieveiligheidsbewustzijn onder medewerkers.
 • Wij hebben protocollen en procedures voor het tijdig en doeltreffend behandelen van informatiebeveiligingsincidenten en zwakke plekken in de beveiliging.
 • Wij houden adequaat toezicht op de naleving van protocollen en wet- en regelgeving.

Delen wij uw gegevens met wie dan ook?
Wij delen, verkopen, verhuren of verhandelen uw gegevens niet aan derden zonder uw toestemming, behalve zoals hieronder beschreven:

 • Indien wettelijk vereist:
  wij zullen uw persoonlijke gegevens openbaar maken als de wet dit vereist of als wij, als Stichting, redelijkerwijs geloven dat het openbaar maken noodzakelijk is om de rechten van de Stichting te beschermen en/of om te voldoen aan een gerechtelijke procedure, gerechtelijk bevel. Wij zullen er echter alles aan doen om ervoor te zorgen dat uw privacy rechten beschermd blijven.